H?p bo ra m?t phim B?P HT

CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO HOÀNG TRẦN
74A  Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP. HCM
Hotline: 0932 083 238 - 0915 815 862
Website : www.hoangtran.vn

H?p bo ra m?t phim B?P HT
Cng ty Hong Tr?n ? ph?i h?p v?i BHD, T? ch?c H?p bo ra m?t phim B?P HT, phim truy?n truy?n hnh di 13 t?p do BHD s?n xu?t, l phin b?n Vi?t c?a The Kitchen Musical - serie truy?n hnh n?i ti?ng c?a Singapore. Cng v?i s? tham gia di?n xu?t c?a Lam Tr??ng,Ph??ng Thanh, Di?p Lm Anh, Tr My Idol, T v?n..

Công ty Hoàng Tr?n ?ã ph?i h?p v?i BHD, T? ch?c H?p báo ra m?t phim B?P HÁT, phim truy?n truy?n hình dài 13 t?p do BHD s?n xu?t, là phiên b?n Vi?t c?a The Kitchen Musical - serie truy?n hình n?i ti?ng c?a Singapore. Cùng v?i s? tham gia di?n xu?t c?a Lam Tr??ng,Ph??ng Thanh, Di?p Lâm Anh, Trà My Idol, Tú v?n…..

Hoàng Tr?n hân h?nh h?p tác t? ch?c h?p báo phim B?p Hát

 

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO HOÀNG TRẦN

Trụ sở chính : 74A Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh

Email : hoangtran@hoangtran.vn

Website www.hoangtran.vn

Fanpage Fanpage Hoang Tran

Hotline0932 083 238 - 0915 815 862

Website liên kết: www.thuemanhinhcamung.com

 

Thông tin liên hệ

 

Khách hàng - đối tác