Ngày hội sáng tạo vì Khát Vọng Việt - Lần II

CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO HOÀNG TRẦN
74A  Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP. HCM
Hotline: 0932 083 238 - 0915 815 862
Website : www.hoangtran.vn

Ngày hội sáng tạo vì Khát Vọng Việt - Lần II
Ngy h?i Sng t?o v Kht v?ng Vi?t L?n II do T?p ?on Trung Nguyn ph?i h?p Trung ??ng H?i Lin Hi?p Thanh Nin Vi?t Nam t? ch?c t?i Dinh Th?ng Nh?t vo ngy 23.11.2013 ? di?n ra thnh cng t?t ??p. Cng ty Hong Tr?n l ??n v? cung c?p chnh cho Trung Nguyn, v?i h? th?ng m thanh + tivi LCD + b? ?m . cho t?t c? cc khu v?c giao l?u v?i h?u Tr??ng Th? May,N? hong cafe Di?m Trang...t?i cc khu tr ch?i, khu th? cafe......

Ngày h?i Sáng t?o vì Khát v?ng Vi?t – L?n II do T?p ?oàn Trung Nguyên ph?i h?p Trung ??ng H?i Liên Hi?p Thanh Niên Vi?t Nam t? ch?c t?i Dinh Th?ng Nh?t vào ngày 23.11.2013 ?ã di?n ra thành công t?t ??p. Công ty Hoàng Tr?n là ??n v? cung c?p chính cho Trung Nguyên, v?i h? th?ng âm thanh + tivi LCD + b? ?àm …. cho t?t c? các khu v?c giao l?u v?i Á h?u Tr??ng Th? May,N? hoàng cafe Di?m Trang...t?i các khu trò ch?i, khu th? cafe......

 

Sn Kh?u

Sân Kh?u chính Ngày h?i sáng t?o vì Khát V?ng Vi?t

 

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO HOÀNG TRẦN

Trụ sở chính : 74A Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh

Email : hoangtran@hoangtran.vn

Website www.hoangtran.vn

Fanpage Fanpage Hoang Tran

Hotline0932 083 238 - 0915 815 862

Website liên kết: www.thuemanhinhcamung.com

 

Thông tin liên hệ

 

Khách hàng - đối tác